B
G

ImmunH

Click here to edit subtitle

ITV - 1 is patented in 2009 in the USA. Tests for the toxicity of the medicine were conducted on animals, which showed no signs of abnormal toxicity. Pyrogenicity testing was done on rabbits, which showed no traces of pyrogenity. Testing on human - volunteers, who suffered from HIV/AIDS, Chronic Hepatitis B and C, in whom ITV - 1 has shown to be harmless, without any side effects, good tolerance, and a good treatment effect. A clinical trial on 50 patients suffering from HIV/AIDS is started.
30.07.2016 - a clinical trial has successfully completed on patients, suffering from HIV/AIDS. At the administration of 2 courses of 16 injections on each patient have been shown:

1. Complete lack of side effects;

2. Good tolerance in all patients;

3. Improvement of the immune status;

4. Decrease in the viral load;

5. A good treatment effect on opportunistic infections;

6. Very good compatibility with all of the other modern antiretroviral drugs.

ITV - 1 е патентовано в САЩ през 2009г. Проведени са тестове за токсичност върху животни, които са показали липса на абнормална токсичност. Проведени са тестове върху зайци за пирогенност, които са показали липса на пирогенност. Проведени са тестове върху хора - доброволци, болни от ХИВ/СПИН, Хроничен Хепатит Б и Ц, при които ITV - 1 е показал безвредност, липса на странични ефекти, добра поносимост, добър лечебен ефект. Провежда се  клинично изпитване върху 50 пациенти, болни от ХИВ/СПИН.     30.07.2016г. -  приключи успешно клинично изпитание върху пациенти, болни от ХИВ/СПИН. При приложение на 2 курса по 16 инжекции върху всеки пациент, бяха отчетени:

1. Пълна липса на странични ефекти;

2. Добра поносимост при всички пациенти;

3. Подобряване на имунния статус;

4. Понижаване на вирусния товар;

5. Добър лечебен ефект по отношение на опортюнистичните инфекции;  

6. Много добра съвместимост с всички съвременни антиретровирусни лекарства.